Strandskogen

Borreparken
Borreparken

Strandparken mellom Røre og Steinbrygga

Geologi - Raet

For mer enn 10 000 år siden var Skandinavia dekket av en stor isbre. Da isen smeltet ble brefronten i enkelte perioder liggende på samme sted i flere hundre år. Isbre er en plastisk masse og siger sakte fra toppen og ut til endene. Stein, grus, sand og leirpartikler som faller ned på breen eller blir revet løs fra underlaget blir fraktet med breen og lagt igjen der breen smelter. Løsmaterialet som legges igjen danner forhøyninger i terrenget og kalles morener. De består derfor av både små partikler og steiner i ulike størrelser. Dette er fraktet fra ulike områder breen har flytt over og består derfor av ulike bergarter. Raet er en av verdens mest markante endemorener. Morenen er tydelig fra Finland gjennom Sverige til Nord-Norge. I Østfold ligger fremdeles deler av E6 på Raet, før morenen krysser over Oslofjorden fra Jeløya og kommer opp på Vealøs i Horten. Videre sørover ligger deler av riksvei 19 og E18 på den gamle morenen før den forsvinner i havet i Brunlanes og dukker opp som øyene Mølen, Stråholmen og Jomfruland. Moreneryggen demmer opp innsjøer som Vansjø, Borrevannet, Goksjø og Farris.

Økologi - Edelløvskog

I dette området er det næringsrik jordbunn, god tilgang på vann, lys og varme. Det gir gode vekstforhold for varmekrevende trær som hassel, svartor, lønn, bøk, ask og eik. Skog med en blanding av disse treslagene kalles edelløvskog. Siden vekstforholdene er gode, er mye av den tidligere edelløvskogen tatt i bruk til jordbruk. Det gjør den gjenværende edelløvskogen ekstra verdifull.

Nærheten til sjøen og den langgrunne stranden gir grunnlag for et enda større artsmangfold. Varierte vegetasjonstyper og vekselvirkningen mellom disse gir leveplasser for flere arter. Artsrikdommen i området er høy. Levende og døde trær og markvegetasjon gir ly og næring til alt fra mikroorganismer, til insekter og fugler. Døde trær er samfunn fulle av levende små organismer. Dette er en levende skog.

Yngre jernalder (ca. 550 – 1050)

Sør i dette turområdet ligger Borreparken med Nordens største samlingen av store gravhauger fra år 600 til 900. I området er det 9 storhauger, tre store røyser og ca. 30 mindre gravhauger. Det er to skipshauger og dessuten spor etter tre større bygninger (haller). Haller var antakelig laget for fest- og seremonier f.eks. Valhall der vikinger som døde i kamp ble feiret og ønsket velkommen til dødsriket.

Gildehallen er en rekonstruksjon bygget i 2013 ut fra kunnskap om hvordan en slik hall kunne ha sett ut. Dette monumentale uttrykket av gravhauger og haller vitner om at Borre var et maktsentrum i denne perioden.  

Midgard vikingsenter med Gildehallen

Midgard vikingsenter ble åpnet i 2000 og ligger i tilknytning til Borrehaugene. Senteret har som formål å formidle kunnskap om den rike kulturarven fra vikingetiden. Senteret har utstillinger, aktiv formidling for store og små og tilbyr guidede turer i Borreparken og Gildehallen. Gildehallen er en rekonstruksjon av en kongehall. Området er brukt til flere filminnspillinger fra vikingtiden.https://vestfoldmuseene.no/midgard-vikingsenter 

Fra MAZA til Noatun

Under 2.verdenskrig anla tyskerne en stor militærforlegning for produksjon av krigsmateriell til den tyske krigsmakten i området. Området ble kalt MAZA som er forkortelse for Marinen Artillerie Zeugabteilung. Hovedformålet var produksjon og lagring av artillerigranater. Leieren lå mellom dagens riksvei og sjøen og strakte seg fra Rørestrand Camping til Birkelyveien. Området var avstengt med gjerde, minefelt, skytestillinger og var strengt bevoktet.

Det var et stort anlegg med 57 bygninger. Sentralområdet i leieren var der Noatun og industriområdet ligger i dag. Rundt omkring i skogen lå bygninger med forskjellig funksjon. Grunnmurene til flere av disse bygningene og formasjoner etter skytestillinger kan fremdeles ses i området (informasjon fra Borreminne 2005, Borre historielag).

Etter krigen ble anlegget først overtatt av militæret. Deretter ble det sjøguttskole og havarivernskole før Redningsselskapet overtok og bygde et flott nytt anlegg Noatun i 2014. Noatun er Redningsselskapets hovedbase for region Sør.


Tekst av Jørn Nyberg